Κάθε σκάφος κατηγορίας πλόων Α & Β οφείλει να διαθέτει, σαν μέσο επικοινωνίας, μια εγκεκριμένου τύπου συσκευή VHF-DSC.

Παράλληλα θα πρέπει να έχει εκδώσει σχετική άδεια από την Κρατική Αρχή.

Η «Άδεια Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού Πλοίου» χορηγείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στον τηλεπικοινωνιακό σταθμό του πλοίου, δίνεται ένα Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) αποτελούμενο από δύο γράμματα του λατινικού αλφαβήτου και τέσσερις αριθμούς και το M.M.S.I. (Maritime Mobile Service Identity) το οποίο αποτελείται από εννέα (9) αριθμούς.

Το Δ.Δ.Σ. είναι μοναδικό και κάθε σταθμό και αποτελεί την ταυτότητά του.

Το M.M.S.I. είναι επίσης μοναδικό και αποτελεί την διεθνή ταυτότητα του πλοίου (τα δύο πρώτα ψηφία αναφέρονται στο κράτος νηολόγησης)

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ITU (International Telecommunications Union) του 2016 (2016 edition of International Radio Regulations), εφ’ όσον ένα πλοίο διαθέτει εγκεκριμένο τηλεπικοινωνιακό σταθμό, οφείλει να επιβαίνει σε αυτό πτυχιούχος χειριστής VHF.

Η διεθνώς αρμόδια αρχή S.O.L.A.S (Safety of Life At Sea) αναγνωρίζει έξι κατηγορίες πτυχίων επικοινωνιών:

  • First Class electronic certificate
  • Second Class electronic certificate
  • General Operator’s certificate
  • Restricted Operator’s certificate
  • Long Range Certificate – (only for non SOLAS Vessels)
  • Short Range Certificate – (only for non SOLAS Vessels) Πτυχίο επικοινωνιών μικρής εμβέλειας

 

Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες είναι επαγγελματικές, ενώ οι δύο τελευταίες αφορούν τα Non SOLAS (μικρότερα από 300 gross tons), δηλαδή τα ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.

Η σχολή μας είναι πιστοποιημένη από την IYT (International Yacht Training) ώστε να μπορεί να παρέχει την εκπαίδευση και το αντίστοιχο πτυχίο “Short Range Certificate” (SRC).

Το πτυχίο είναι αναγνωρισμένο από την IMO (International Maritime Organization) ITU (International Telecommunications Union) και παρέχεται στον υποψήφιο μετά από ένα τετράωρο σεμινάριο και μια εξέταση που διαρκεί μια ώρα.